Regulamin katalogu internetowego e-Fajura

 

I. Warunki ogólne

1. Katalog internetowy e-fajura.pl jest prowadzona przez firmę:

AKTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

AKTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana jest do  Rejestru Przedsiębiorstw KRS w Sądzie Rejonowym XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie oraz posługuje się w obrocie następującymi numerami identyfikacyjnymi:

NIP: 7123190378

REGON: 060547447

KRS: 0000341439

2. Adres do korespondencji:

E-Fajura Magic Cloud Vape Shop

ul.. Żelazna 40

00-832 Warszawa
tel: 665-65-43-43

e-mail: biuro@e-fajura.pl

 

3. Katalog internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem e-fajura.pl (dalej Katalog Internetowy) umożliwia zapoznanie się z asortymentem oferowanym w sklepach stacjonarnych firmy. 

4. Katalog zawiera informacje o produktach, ich opisach, cenach oraz dostępności w poszczególnych sklepach stacjonarnych.

5. Katalog nie umożliwia dokonywania zakupów online. Aby nabyć produkt, klient musi odwiedzić jeden z naszych sklepów stacjonarnych.

6. Wszystkie ceny przedstawione na stronie są cenami brutto i zawierają już podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki i ewentualnej opłaty manipulacyjnej.

7. Strona e-fajura.pl przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

 

II. Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych jest AKTD Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27; 00-867 Warszawa

2. Dane osobowe uzyskane podczas składania oferty, zawarcia umowy, wyrażenia zgody marketingowej, wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy,

 • wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych:

  • wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych,

  • obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa,

  • przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego,

 • wysyłanie treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych;

 • obsługi usługi newslettera w wypadku zarejestrowania się na liście mailingowej przez klienta.

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych jest:

 • uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 • wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Określenie czasu, przez który dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane:

 • przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktury,

 • przez czas, w którym przepisy nakazują AKTD Sp. z o.o. przechowywać te dane np. podatkowo,

 • przez czas, w którym AKTD Sp. z o.o. może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową z urzędów państwowych,

 • dla marketingu bezpośredniego, usługi newslettera przez czas trwania udzielonej zgody.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania i wyrażenia zgody na przetwarzanie, nie jest możliwe przyjęcie i realizacja usługi newslettera.

6. Rejestrując się na liście mailingowej klient wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie okresowych wiadomości mailowych informujących klienta o towarach, promocjach lub usługach.

8. Zebrane dane osobowe klienta będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9. Klientowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • usunięcia danych osobowych (prawo do zapomnienia),

 • przenoszenia danych do innych administratorów,

 • sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych:

  • niezależnie od uprawnień Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  • firma AKTD Sp. z o.o.  po otrzymaniu od Klienta sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta.

10. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.

11. Dane podane w formularzach mogą być przekazane:

 • podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje,

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonywania zwrotów na rzecz Klienta,

 • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Klienta faktur w terminie,

 • podmiotom współpracującym z firmą AKTD Sp. z o.o.  przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych.

12. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie nie jest przeprowadzane bez wyraźnej zgody Klienta.

14. Klient ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

15. Firma AKTD Sp. z o.o. informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług, umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

16. AKTD Sp. z o.o.  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

VI. Postanowienia końcowe

1. W celu prawidłowego korzystania z katalogu internetowego wymagane jest korzystanie przez Klienta z najnowszych dostępnych przeglądarek internetowych obsługujących bezpieczne protokoły szyfrowania, takich jak najnowsze wersje Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.

2. Katalog internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z funkcjonowaniem Katalogu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres: biuro@e-fajura.pl.

4. Katalog Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu sklepu internetowego klient zostanie poinformowany przy najbliższym logowaniu na stronę www.e-fajura.pl i poproszony o akceptację zmian.

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep Internetowy, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie www.e-fajura.pl.